1. קאַפּיטל 1
  2. קאַפּיטל 2
  3. קאַפּיטל 3
  4. קאַפּיטל 4
  5. קאַפּיטל 5
  6. קאַפּיטל 6

ערשטע לעקציע: איך הײס נעמי

First Lesson: “My Name Is Nomi”

Learn Yiddish with Nomi!