קאַפּיטל 2

1
שפּרינגט... איצט!
2
איך טו מײַן הײמאַרבעט
3
ראָבאָטן פֿליִען נישט?
4
פֿרײַטיק באַק איך חלות
5
הײַנט בױען מיר אַ סך!