קאַפּיטל 5

1
אוי געװאַלד, אַ מאַלפּע!
2
װאָס איז געשען?
3
דו דאַרפֿסט זיך היטן!
4
איך בין אַרויסגעלאָפֿן
5
ס׳גײט צו די יום־טובֿים