קאַפּיטל 1

1
איך הײס נעמי
2
לאָמיר עסן אײַזקרעם!
3
ס׳איז דאָ אײן עפּל
4
װאָס האָסטו?
5
מײַן קאָפּ איז קלײן!