קאַפּיטל 3

1
װאָס קען ער טאָן?
2
יאַנקל װיל עסן קיכעלעך
3
נישט קײן אײן אײ
4
ער װעט קומען צו גאַסט
5
דאָס הײסט ענג?