קאַפּיטל 6

1
די באָבע פֿלעגט באַקן חלות
2
נאָך נישט, מאָבי!
3
װען די זון װאָלט כאָטש געשײַנט
4
אַ ראָבאָט װאָס שרײַבט לידער
5
דו װעסט פֿאַרשטײן מער און מער...