א

 1. אַ
 2. אַ ביסל
 3. אָבער
 4. אַ דאַנק
 5. אָדער
 6. אָװנט
 7. אױב
 8. אױג
 9. אױטאָבוס
 10. אויך
 11. אױסגעצײכנט
 12. אױסזען
 13. אױסטאָן
 14. אױער
 15. אױף
 16. אױפֿשטײן
 17. אום
 18. און
 19. אונטער
 20. אַזױ
 21. אָט
 22. אָט אַזױ!
 23. אײ
 24. אײַזקרעם
 25. איך הײס...
 26. אין
 27. אין דער הײם
 28. אין דער פֿרי
 29. אין דרויסן
 30. אינטערעסאַנט
 31. אינעװײניק
 32. איצט
 33. אַלט
 34. אַלײן
 35. אַלע
 36. אַלץ
 37. אַ מאָל
 38. אָן
 39. אַנדער
 40. אָנהײבן זיך
 41. אָנטאָן
 42. אַנטלױפֿן
 43. אָנקומען
 44. אָנקוקן
 45. אַנשטאָט
 46. אַ סך
 47. אַפֿילו
 48. אַ פֿרײלעכן פּורים!
 49. אפֿשר
 50. אַראָפּ
 51. אַרבעט
 52. אַרױף
 53. אָרט
 54. אתרוג

ב

 1. באָבע
 2. באָדן זיך
 3. באַהאַלטן
 4. באַנאַנע
 5. באַקן
 6. באַקענען זיך
 7. באַר
 8. בױם
 9. בױמל
 10. בױען
 11. בוך
 12. בחור
 13. ביז
 14. בײַ
 15. בײדע
 16. בילד
 17. בלאָ
 18. בלאָזן
 19. בלום
 20. בעט
 21. בענטשן
 22. בענקל
 23. בעסער
 24. ברודער
 25. ברױט
 26. ברױן
 27. ברוך הבאָ!
 28. ברענגען
 29. בשעת

ג

 1. גאַנץ
 2. גאָרנישט
 3. גוט
 4. גוט־יום־טובֿ
 5. גוט־מאָרגן
 6. גוף
 7. גיב אַ קוק
 8. גיב מיר
 9. גײן
 10. גלײַך
 11. גלעזל
 12. געדענקען
 13. געזונט
 14. געל
 15. געלט
 16. גענוג
 17. געניטונג
 18. געפֿינען
 19. געפֿעלן
 20. גערעכט
 21. געשמאַק
 22. געשען
 23. גראָ
 24. גרױס
 25. גרײט
 26. גרין
 27. גרינג

ד

 1. דאָ
 2. דאַך
 3. דאָך
 4. דאָנערשטיק
 5. דאָס איז
 6. דאָס הײסט?
 7. דאָרט
 8. דאָרשטיק
 9. דזשעז
 10. דינסטיק
 11. דעמאָלט
 12. דערזען
 13. דערנאָך
 14. דער עיקר
 15. דערפֿאַר
 16. דערצײלן

ה

 1. האַנט
 2. האָר
 3. הױז
 4. הױזן
 5. הױך
 6. הון
 7. הונגעריק
 8. היטל
 9. היטן זיך
 10. הײַנט
 11. הײמאַרבעט
 12. הײס
 13. הײסן
 14. הימל
 15. הינטל
 16. הינטער
 17. הלװאַי
 18. המן־טאַש
 19. העלפֿן
 20. העמד
 21. הענגען
 22. העפֿט
 23. הערן
 24. הפֿסקה

װ

 1. װאַלד
 2. װאַנט
 3. װאָס
 4. װאָס איז?
 5. װאַסער
 6. װאַרטן
 7. װאַרעם
 8. װאַרפֿן
 9. װאַשן
 10. װוּ
 11. װי
 12. װי געװײנטלעך
 13. װײַזן
 14. װײַטער
 15. װײַל
 16. װײַנטרױב
 17. װײַס
 18. װײנען
 19. װיכטיק
 20. װינט
 21. װיסן
 22. װיפֿל
 23. װעגן
 24. װעװריק
 25. װעלט
 26. װעמען
 27. װען
 28. װער
 29. װערן

ז

 1. זאָגן
 2. זאַך
 3. זאַלץ
 4. זוכן
 5. זון
 6. זונטיק
 7. זופּ
 8. זײַ אַזױ גוט
 9. זײַ געזונט
 10. זײגערל
 11. זײדע
 12. זײער
 13. זײער אײַנגענעם
 14. זינגען
 15. זיצן
 16. זען
 17. זעצן זיך
 18. זשאַבע

ח

 1. חבֿר
 2. חבֿרטע
 3. חבֿרן זיך
 4. חיה
 5. חלה
 6. חלומען
 7. חתונה האָבן

ט

 1. טאָג
 2. טאַטע
 3. טאָן
 4. טאַנצן
 5. טאָפּ
 6. טאַקע
 7. טאָרן
 8. טײ
 9. טיר
 10. טיש
 11. טעאַטער
 12. טעלער
 13. טעניס
 14. טראָגן
 15. טראַכטן
 16. טרױעריק
 17. טרינקען

י

 1. יאָ
 2. יאָר
 3. יום־כּיפּור
 4. יונג
 5. ייִדיש
 6. ייִנגל
 7. יישר־כּוח
 8. ים

כּ

 1. כּלי־זמר

כ

 1. כאָטש
 2. כאַפּן

ל

 1. לאַכן
 2. לאַנג
 3. לאָקשן
 4. לבֿנה
 5. לױפֿן
 6. לולבֿ
 7. לחײם
 8. ליב האָבן
 9. ליגן
 10. ליד
 11. לײגן
 12. לײענען
 13. לכּבֿוד
 14. לעבן
 15. לעקן
 16. לערנען
 17. לערערין

מ

 1. מאַכן
 2. מאָלן
 3. מאַלפּע
 4. מאַמע
 5. מאַן
 6. מאָנטיק
 7. מאַנטל
 8. מאַפּע
 9. מאַראַנץ
 10. מאָרגן
 11. מוזיק
 12. מוזיקער
 13. מוזן
 14. מױז
 15. מױל
 16. מומע
 17. מזוזה
 18. מיד
 19. מיט
 20. מיט אַ גוטן אַפּעטיט!
 21. מיט אַ מאָל
 22. מיטװאָך
 23. מײדל
 24. מײנען
 25. מילא
 26. מילך
 27. מינוט
 28. מיסטעריע
 29. מישן
 30. מעגן
 31. מענטש
 32. מעסער
 33. מער
 34. מער
 35. מעשׂה
 36. מצה
 37. משפּחה
 38. מתּנה

נ

 1. נאַ דיר
 2. נאָז
 3. נאָך
 4. נאָך
 5. נאָך אַ מאָל
 6. נאָך מיטאָג
 7. נאַכט
 8. נאָמען
 9. נאָר
 10. נו
 11. נידעריק
 12. נײַ
 13. נײן
 14. נעבעך
 15. נעכטן
 16. נעמען

ס

 1. סאָפֿע
 2. סדר
 3. סוכּה
 4. סושי
 5. ספּאָרט

ע

 1. עופֿעלע
 2. עלטער־
 3. ענג
 4. ענטפֿערן
 5. עסן
 6. עפּל
 7. עפּעס
 8. ערגעץ

פּ

 1. פּאָדקאַסט
 2. פּאַװע
 3. פּאָמידאָר
 4. פּאָעט
 5. פּאָעטעסע
 6. פּאַפּיר
 7. פּאַרק
 8. פּורים
 9. פּושקע
 10. פּיזשאַמע
 11. פּילקע
 12. פּיצע
 13. פּנים
 14. פּסח
 15. פּשוט

פֿ

 1. פֿאַלן
 2. פֿאַר
 3. פֿאַר
 4. פֿאַרגעסן
 5. פֿאַר װאָס
 6. פֿאָרן
 7. פֿאַרשטײן
 8. פֿאַרשטעלט
 9. פֿון
 10. פֿוס
 11. פֿוקס
 12. פֿײַער
 13. פֿײגעלע
 14. פֿילם
 15. פֿינפֿאונצװאַנציקער
 16. פֿיש
 17. פֿליִען
 18. פֿעדער
 19. פֿעטער
 20. פֿענצטער
 21. פֿעפֿער
 22. פֿראַגע
 23. פֿרױ
 24. פֿרוכט
 25. פֿרײַ
 26. פֿרײַטיק
 27. פֿריילעך
 28. פֿרעגן

צ

 1. צדקה
 2. צו ביסלעך
 3. צו גאַסט
 4. צװײַג
 5. צוזאַמען
 6. צו פֿיל
 7. צוריק
 8. צי
 9. ציבעלע
 10. ציג
 11. צײַט
 12. צײַטונג
 13. צימער
 14. צעקלאַפּן זיך
 15. צערײַסן זיך

ק

 1. קאַטשקע
 2. קאָכן
 3. קאַלט
 4. קאָמיש
 5. קאָנצערט
 6. קאָסטיום
 7. קאָסטן
 8. קאָפּ
 9. קאַרטאָפֿל
 10. קו
 11. קוגל
 12. קודם
 13. קױפֿן
 14. קוישבאָל
 15. קומען
 16. קורץ
 17. קיך
 18. קיכעלע
 19. קינד
 20. קלײד
 21. קלײדל
 22. קליידער
 23. קלײן
 24. קלעטערן
 25. קעז
 26. קעצל
 27. קרום

ר

 1. ראָבאָט
 2. ראָד
 3. ראָש־השנה
 4. רבֿ
 5. רױט
 6. רוקזאַק
 7. רײַז
 8. רײן
 9. ריכטיק
 10. רעגן
 11. רעדן

ש

 1. שאַל
 2. שאַרן
 3. שבת
 4. שװאַרץ
 5. שװימען
 6. שװעסטער
 7. שװעסטערקינד
 8. שװער
 9. שױן
 10. שױן אײן מאָל אַ...
 11. שוך
 12. שול
 13. שטאַרק
 14. שטוב
 15. שטײן
 16. שטײן
 17. שטיקל
 18. שטעטל
 19. שטעלן
 20. שטעקל
 21. שטעקן
 22. שטערן
 23. שײַנען
 24. שײן
 25. שירעם
 26. שלאָפֿן
 27. שלח־מנות
 28. שלימזל
 29. שלעפּן
 30. שמוציק
 31. שמײכל
 32. שניטקע
 33. שנײ
 34. שעמען זיך
 35. שפּאַצירן
 36. שפּיגל
 37. שפּיל
 38. שפּילן
 39. שפּרינגען
 40. שרײַבן
 41. שרײַבער
 42. שרעקלעך