קאַפּיטל 4

1
לאָמיר אַרויסגיין!
2
מיר זוכן זײ און זוכן
3
פֿון װעמען איז עס?
4
װײַז מיר דײַן שלח־מנות
5
דו, דער דיבוק?