װערטער

אַ מאָל
אַ מאָל
אַנדער
אַנדער
בײדע
בײדע
גאַנץ
גאַנץ
געדענקען
געדענקען
דאָס יאָר
יאָרן
דאָס יאָר
יונג
יונג
דאָס עופֿעלע
עופֿעלעך
דאָס עופֿעלע
עלטער־
עלטער־
ריכטיק
ריכטיק
דאָס שטעטל
שטעטלעך
 דאָס שטעטל
דער שמײכל
דער שמײכל