װערטער

דאָס אײ
אײער
דאָס אײ
דער בױמל
בױמלען
דער בױמל
די זאַלץ
די זאַלץ
די זופּ
זופּן
די זופּ
דער טאָפּ
טעפּ
דער טאָפּ
דער לאָקש
לאָקשן
דער לאָקש
די פּיצע
פּיצעס
די פּיצע
דער פֿעפֿער
פֿעפֿערס
דער פֿעפֿער
די ציבעלע
ציבעלעס
די ציבעלע
קאָכן
קאָכן
דער קאַרטאָפֿל
קאַרטאָפֿל
דער קאַרטאָפֿל
דער קוגל
קוגלען
דער קוגל