שרײַב

דרוק אָפּ דאָס בלעטל און צײכן איבער די אותיות און װערטער. ניץ די לײדיקע שורות צו פּראַקטיצירן שרײַבן אַלײן.