לײען

 • מ
 • ם
 • מײדל
 • מיר
 • גוט־מאָרגן!
 • אָ
 • ראָבאָט
 • יאָ
 • דאָ
 • ב
 • בין
 • ביסט
 • ראָבאָט
 • י
 • איך
 • זי
 • ייִנגל
 • יאָ
װערטער װאָס דו קענסט
 • מאָבי
 • יאָ