װערטער

באָדן זיך
באָדן זיך
גראָ
גראָ
גרינג
גרינג
דער הימל
דער הימל
װאַרעם
װאַרעם
דער ים
ימען
דער ים
די לבֿנה
לבֿנות
די לבֿנה
פֿאָרן
פֿאָרן
דאָס פֿײַער
דאָס פֿײַער
די ראָד
רעדער
די ראָד
שאַרן
שאַרן
שװער
שװער