שרײַב

(א) פֿיל אױס די בלױזן מיט אַן אַדיעקטיװ אין קאָמפּאַראַטיװ. דערנאָך שרײַב אָן נאָך 4 אַזעלכע זאַצן און לאָז דײַן חבֿר זײ דערגאַנצן!